Algemene voorwaarden

 

Hieronder staan onze algemene voorwaarden. Wil je de algemene voorwaarden graag ontvangen? Op verzoek sturen wij direct per e-mail een kopie.

 

1. Honoré Advocaten, hierna te noemen ‘Honoré’, is een openbare maatschap van mr. M.W. Kox, mr. R.J.C. Bindels en mr. C.P. Visser met het doel het beoefenen van de advocatuur. Honoré is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 34371171.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Honoré verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of aan Honoré en/of diens advocaten verstrekte en te verstrekken opdrachten tot dienstverlening, daaronder begrepen gewijzigde, aanvullende of vervolgopdrachten, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn. De toepasselijkheid van enige andere set van algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Honoré en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. Indien en voor zover één of meerdere bedingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bedingen onverminderd van toepassing.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Honoré, dat wil zeggen dat de opdrachtgever ermee instemt dat Honoré de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door mr. M.W. Kox, mr. R.J.C. Bindels en/of mr. C.P. Visser dan wel door de (advocaat)medewerkers van Honoré, of zonodig door derden in opdracht van Honoré. In afwijking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn de op het kantoor van Honoré werkzame advocaten, alsmede degenen die voor of ten behoeve van Honoré werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, ook niet als de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW, 7:409 BW en 7A:1680 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Honoré heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid van Honoré (en personen genoemd onder 2 en 3 van deze voorwaarden) voor schade, voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht door Honoré of door Honoré ingeschakelde derden is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de verzekering voornoemd wordt uitbetaald, met een maximum van €1.500.000,= per aanspraak en €3.000.000,= per verzekeringsjaar, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Honoré komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de aan Honoré in het desbetreffende kalenderjaar door opdrachtgever betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van €150.000,00 (inclusief BTW). De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval van recht binnen een termijn van een jaar nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt, of had kunnen ontdekken, bij Honoré te worden aangemeld en gevorderd, maar in ieder geval binnen een termijn van vijf jaar na verzending van de laatste declaratie met betrekking tot de gegeven opdracht.

5. Honoré is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht diensten van derden (zoals deurwaarders, notarissen, accountants, fiscalisten, Kamer van Koophandel, Kadaster, etc.) in te schakelen en de redelijke kosten die de derde in rekening brengt door te belasten aan de opdrachtgever. Bij het inschakelen van derden zal Honoré steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Honoré is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk, behoudens opzet of ernstige schuld van Honoré.

6. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever honorarium, vermeerderd met verschotten (kosten inschakelen derden, griffierechten, Kamer van Koophandel, Kadaster, etc.) en omzetbelasting verschuldigd. Indien dit vooraf met de opdrachtgever is overeengekomen, is Honoré ook gerechtigd om kantoorkosten in rekening te brengen. Het honorarium wordt berekend op basis van het aantal aan de opdracht bestede uren, forfaitair te bepalen, vermenigvuldigd met het door Honoré vastgestelde en aan de opdrachtgever meegedeelde uurtarief. Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke (handels)rente, alsmede voor alle door Honoré in verband met de invordering gemaakte kosten. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Honoré en haar Stichting Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Honoré verschuldigd is.

7. Honoré zal waar Honoré zulks nodig en mogelijk acht vergoeding van buitengerechtelijke)(incasso)kosten vorderen, waarbij vergoede en te vergoeden bedragen in beginsel volledig toekomen aan Honoré.

8. Voor de vraag of opdrachtgever in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), verwijst Honoré naar www.rvr.org en www.rechtsbijstand.nl. Opdrachtgever dient zelf na te gaan of opdrachtgever in aanmerking zou kunnen komen voor een toevoeging. Indien wel, dient opdrachtgever dit onverwijld en bij voorkeur vóór aanvang (van de uitvoering) van de opdracht aan Honoré mede te delen, doch uiterlijk binnen vier weken na aanvang van de werkzaamheden of verzending van de opdrachtbevestiging, dan wel binnen één week nadat opdrachtgever door verandering in de situatie van opdrachtgever alsnog in aanmerking zou kunnen komen voor een toevoeging, nadat dit eerder niet het geval was. Bij gebreke van een tijdige mededeling dat opdrachtgever in aanmerking zou kunnen komen voor een toevoeging, is opdrachtgever voor de uitvoering van een opdracht honorarium vermeerderd met omzetbelasting verschuldigd. In het geval dat Honoré opdrachtgever bijstaat op basis van toevoeging, is opdrachtgever gehouden verschotten aan Honoré te vergoeden. Als opdrachtgever recht heeft op een bedrag aan vergoeding van (proces)kosten, komt dit bedrag volledig toe aan Honoré, indien en voor zover dit bedrag in mindering wordt gebracht op het honorarium dat Honoré van de Raad voor Rechtsbijstand ontvangt.

9. De opdrachtgever vrijwaart Honoré en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Honoré ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Honoré in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

10. In geval van een klacht van opdrachtgever is de Klachtenregeling Honoré Advocaten van toepassing. Deze Klachtenregeling is te vinden op de website van Honoré en wordt op verzoek toegezonden per e-mail of per post. In geval een klacht niet door het doorlopen van de Klachtenregeling Honoré Advocaten wordt opgelost, wordt deze ter verkrijging van een bindende beslissing voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, bij welke Commissie Honoré is
aangesloten. In geval de Geschillencommissie Advocatuur niet bevoegd is, worden alle geschillen bij uitsluiting door de absoluut bevoegde rechter te Utrecht beslist. Indien Honoré als eiseres optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een bevoegde rechter naar keuze.

11. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Honoré is Nederlands recht van toepassing.

Utrecht, 2017