Bindend studieadvies in het MBO

Bindend studieadvies in het MBO

10281
1
Op grond van de wet en de onderwijsovereenkomst zijn scholen verplicht deugdelijk onderwijs aan te bieden aan studenten. Als een student studieachterstand opbouwt is een school verplicht om het mogelijk te maken om de studieachterstand weg te werken. De verplichtingen van een school zijn niet oneindig. Is de studievoortgang van een student onvoldoende dan kan een school een bindend studieadvies afgeven, de onderwijsovereenkomst beëindigen en de student uitschrijven.

 

Studievoortgangsgesprek

Om de ontwikkeling van studenten goed te volgen en (het ontbreken van) de voortgang

te bespreken met een student is het vaste praktijk van scholen om met studenten tijdens hun eerste jaar na inschrijving een studievoortgangsgesprek te voeren. Indien blijkt dat de studievoortgang onvoldoende is kan het studievoortgangsgesprek mondt leiden een bindend studieadvies. Bij een (negatief) bindend studieadvies moet de student stoppen met de opleiding.

Maar voordat de school een (negatief) bindend studieadvies afgeeft aan de student, moet zij de student informeren en zo nodig waarschuwen over de studievoortgang. Boekt de student onvoldoende voortgang, dan moet de school de student in de gelegenheid stellen om de studieachterstand weg te werken en de studievoortgang te verbeteren. Het studieadvies mag voor de student geen verassing zijn.

Zo heeft de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (d.d. 3 maart 2014) in een zaak over bindend studieadvies geoordeeld dat:

De school heeft met regelmaat de student gewezen op zijn studieachterstand en extra begeleiding aangeboden. Ook heeft de school gewaarschuwd voor de gevolgen van de studieachterstand. Daarmee heeft de school heeft voldaan aan haar verplichtingen, zo oordeelde de Klachtencommissie.

Uiteindelijk volgt het bindend studieadvies. Het advies komt in twee smaken, positief of negatief. Is het advies positief dan mag de student zijn opleiding voortzetten. Bij een negatief advies moet de student zijn opleiding direct staken.

Wettelijke regeling

Het bindend studieadvies is voor het hoger onderwijs (HBO en Universiteit) uitvoerig in de wet geregeld. Voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) is dat niet het geval. In tegendeel, de wet regelt alleen het bindend studieadvies voor de entreeopleiding (MBO-niveau 1).

De wet schrijft voor dat de school aan iedere student die is ingeschreven in een entreeopleiding uiterlijk vier maanden na het begin van de opleiding advies uitbrengt over de voortzetting van zijn opleiding.

In de wet staat niets vermeld over het bindend studieadvies in het MBO-niveau 2, 3 en 4. De wetgever is hier wel mee bezig en heeft daartoe het wetsvoorstel “Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs” ingediend. Mocht dit wetsvoorstel worden aangenomen dan wordt het bindend studieadvies in het gehele MBO tot in de puntjes uitgewerkt in de wet.

Bindend studieadvies na het eerste studiejaar

Veel scholen geven ook in het tweede of derde studiejaar nog bindend studieadviezen. Een student moet dan, ondanks dat hij het eerste jaar met succes heeft afgerond, stoppen met de opleiding. De scholen beroepen zich dan op afspraken die zijn vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Het is maar de vraag of een school ook na het eerste studiejaar een bindend studieadvies mag afgeven. De wetgever heeft voor het MBO-niveau 1 opleidingen de bevoegdheid van scholen beperkt tot de eerste vier maanden na start van een opleiding.

In het hoger onderwijs is de bevoegdheid van hogescholen en universiteiten beperkt tot het eerste jaar. Na het eerste studiejaar mogen de onderwijsinstellingen geen bindend studieadvies meer afgeven.

Verder blijkt uit het hierboven genoemde wetsvoorstel voor het MBO dat het de bedoeling van de wetgever is om daarbij aansluiting te zoeken bij het bindend studieadviesstelsel van het hoger onderwijs. Het bindend studieadvies moet in het eerste jaar na aanvang van een mbo-opleiding worden afgegeven.

Zorgvuldigheid en motivering

Omdat een bindend studieadvies grote gevolgen heeft voor een student, moeten scholen hier voorzichtig mee om gaan. De verplichtingen van de school en de verplichtingen van de student moeten duidelijk worden vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. Een bindend studieadvies mag alleen worden gegeven indien deze afspraken aan het begin van de opleiding zijn gemaakt en voor de student duidelijk waren.

Een bindend studieadvies moet schriftelijk worden uitgebracht, met redenen zijn omkleed, een verwijzing bevatten naar afspraken in de onderwijsovereenkomst, met benoeming van het wettelijk kader en een rechtsmiddelenclausule bevatten. Dat is nogal wat. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat veel scholen de mist ingaan met het afgeven van een bindend studieadvies.

Dit artikel biedt wat achtergrondinformatie voor geïnteresseerden. Er valt natuurlijk veel meer te vertellen over het bindend studieadvies. Als je een bindend studieadvies hebt ontvangen en het er niet mee eens bent, moet je binnen twee weken beroep instellen bij de Commissie van Beroep voor de Examens (CBE). Een van onze onderwijsrechtadvocaten kan jou bijstaan in de procedure bij de CBE. Meestal voor maar slechts € 143,- en soms helemaal gratis. Let op de termijn van twee weken en neem tijdig contact op met ons. 

 

Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.